HR

Ziek tijdens vakantie: hoe zit het met de vakantiedagen?

Wanneer een werknemer ziek is, heeft de werknemer recht op het gewaarborgd loon. Maar hoe zit het als werknemers ziek worden tijdens hun verlof? Moet je dan ook het gewaarborgd loon betalen? En wat met hun dagen vakantie tijdens die arbeidsongeschiktheid? We moeten verschillende situaties onderscheiden.

Vakantie aansluitend op ziekteverlof

Wanneer een werknemer ziek wordt vooraleer de vakantie begint te lopen en nog steeds ziek is wanneer de geplande vakantieperiode begint, is de werknemer ook arbeidsongeschikt tijdens de vakantie. De werknemer verliest de verlofdagen waarop hij ziek is tijdens de vakantie, niet. Tijdens die vakantiedagen heeft de werknemer recht op het gewaarborgd loon en de werknemer mag de dagen dat hij ziek was tijdens de vakantie later opnemen.

Toch zijn er ook hier een aantal uitzonderingen van toepassing. Wanneer de werknemer bijvoorbeeld ziek wordt voor een collectieve vakantie zijn de regels anders. In dat geval moeten we een onderscheid maken tussen arbeiders en bedienden. Arbeiders ontvangen tijdens de dagen van het collectief verlof een uitkering van de mutualiteit en mogen hun vakantiedagen later opnemen. Bedienden ontvangen daarentegen een gewaarborgd loon.

Ziek worden tijdens het verlof

Word je ziek tijdens de vakantie, dan loopt het verlof in principe gewoon verder en kan de werknemer zijn verlofdagen niet verschuiven. De ziektedagen die verder lopen dan de vakantie, zijn wel dagen van arbeidsongeschiktheid. Maar de dagen waarop de werknemer recht heeft op gewaarborgd loon, beginnen dan weer te lopen vanaf de aanvangsdatum van de ziekte. Bij terugkomst heeft de werknemer dan enkel recht op het saldo daarvan. De dagen vakantie tijdens de ziekte, kan de werknemer later niet opnieuw opnemen.

Dit echter enkel in theorie. Want al in 2012 oordeelde het Europees Hof van Justitie dat dit eigenlijk niet kan. Volgens het Europees Hof van Justitie moet het recht op vakantie, een mensenrecht zijnde, ook effectief kunnen worden gebruikt om te ontspannen. Volgens het Europees Hof van Justitie moeten de dagen vakantie tijdens ziekte dan ook later kunnen worden opgenomen. Tot op heden heeft België dit nog steeds niet omgezet in Belgisch recht, maar in de toekomst zou het dus wel eens kunnen wijzigen.

Controle bij vakantie tijdens ziekte-uitkering

Wanneer de werknemer zich tijdens zijn ziekte in het buitenland bevindt en dat ook zo heeft gecommuniceerd, moet je de controle daar laten plaatsvinden. Eventueel moet je dus een buitenlandse controlearts inschakelen. Ook indien een werknemer ziek wordt vóór het verlof, mag hij in principe op reis tijdens het ziekteverlof. In sommige gevallen wordt dat zelfs door de arts aangeraden, vooral indien mentale problemen aan de oorzaak liggen van het ziekteverlof.

De werknemer is niet verplicht om zich naar zijn woonplaats te begeven. Maar indien de werknemer niet aangeeft waar hij zich bevindt, mag de controle gewoon op zijn woonplaats plaatsvinden. Treft men er de werknemer niet aan? Dan kan dat zelfs een grond zijn om de betaling van het gewaarborgd loon te weigeren, doch zal het nooit een reden zijn om over te gaan tot het ontslag om dringende reden.

Ziek worden tijdens extralegaal verlof

Wordt een werknemer ziek tijdens het extralegaal verlof? Dan gelden bovenstaande regels niet. De voorwaarden voor het extralegaal verlof mag de organisatie zelf vastleggen. Sommige organisaties kiezen ervoor om gewoon te verwijzen naar de fungerende vakantiewetgeving. Dan gelden bovenstaande dagen wel. Maar in andere gevallen legt het arbeidsreglement zelf modaliteiten en voorwaarden op. Dan zijn die modaliteiten ook gewoon van toepassing.

En wat met de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte?

De regel hiervoor is vrij eenvoudig: ook de dagen gewaarborgd loon tellen mee voor de opbouw van vakantiedagen. Indien de werknemer op basis van bovenstaande regels recht heeft op gewaarborgd loon, bouwt hij dus vakantiedagen op. Maar bovendien tellen ook de dagen waarop de werknemer vakantiedagen opnam, gewoon mee. Ziek worden tijdens de vakantie heeft met andere woorden geen invloed op de opbouw van vakantiedagen.

Laat meer zien
Back to top button